in Inne
19. 08. 06
posted by: komornik
Odsłony: 339

Zmiany w prawie od 2019 r.

 • Komornik Sądowy Ewa Czaplińska-Sikora

WYSOKOŚĆ OPŁAT EGZEKUCYJNYCH

 

OBECNIE

OD 1 STYCZNIA 2019 R.

za poszukiwanie majątku dłużnika

2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (obecnie 74,62 zł); w razie odnalezienia majątku dłużnika w komornik pobiera opłatę stałą w

wysokości 5% szacunkowej wartości tego

majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego *(opłata ta ulega zmniejszeniu o

kwotę opłaty pobranej wcześniej)

100 zł

przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, renty, emerytury, zasiłku, stypendium, dodatku szkolnego i aktywizacyjnego

8% wartości wyegzekwowanego świadczenia

10% wartości wyegzekwowanego świadczenia
przy pozostałych sposobach egzekucji (ruchomość, nieruchomość, wierzytelność, inne wierzytelności)

15% wartości wyegzekwowanego świadczenia

gdy dłużnik zapłaci należność w kasie komornika lub na jego rachunek bankowy

15% wartości wyegzekwowanego świadczenia

3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia, gdy dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia; jednak w przypadku spełnienia powyższych przesłanek opłata minimalna od tak zaspokojonego świadczenia wynosi 150 zł

minimalna przy egzekucji świadczeń pieniężnych

1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przy stawce 15% (obecnie 373,11 zł) oraz 1/20 przy stawce 8% (obecnie 186,56 zł)

gdy dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia – 150 zł; jeżeli do wyegzekwowania świadczenia dojdzie wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji – 200 zł; jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło w inny sposób niż wskazane powyżej, opłata minimalna wynosi 300 zł

maksymalna przy egzekucji świadczeń pieniężnych

30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (obecnie 111.933,90 zł) przy stawce 15% oraz 10-krotność (obecnie 37.311,30 zł) przy stawce 8%

50 000 zł
w razie umorzenia postępowania o egzekucję świadczenia pieniężnego na wniosek wierzyciela oraz jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia
zawieszonego postępowania

5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego; *opłata obciąża dłużnika; jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania; opłata obciąża wierzyciela; jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika; jeśli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania; jeżeli wniosek wierzyciela, o którym mowa powyżej został zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłata wynosi 100 zł

umorzenie postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn niż wskazane w punkcie wyżej np. umorzenie ze względu na bezskuteczność

komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana

150 zł (opłata obciąża wierzyciela); opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się:

1) od osób fizycznych dochodzących roszczeń pracowniczych lub odszkodowawczych;

2) od jednostek samorządu terytorialnego; 3) od podmiotów, których przedmiotem działalności:

a) nie jest działalność

finansowa i ubezpieczeniowa (w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.1068, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 650) albo

b) jest działalność finansowa ubezpieczeniowa (w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej), o ile są wierzycielami pierwotnymi, a wierzytelność nie

była przedmiotem obrotu – pod warunkiem że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed upływem dwóch lat od powstania tytułu

egzekucyjnego obejmującego daną wierzytelność

.

od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (obecnie 111,93 zł) i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia (obecnie 18 655,65 zł) – uiszczana przez wierzyciela

5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu – uiszczana przez wnioskodawcę; jeżeli jednak zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego (np. zabezpieczenie alimentów), opłatę wylicza się jak przy egzekucji świadczeń pieniężnych (stosuje się odpowiednio przepisy art. 27-30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych Dz.U. 2018 poz. 770)

Opłata za czynności terenowe podczas których utrwalany jest ich przebieg za pomocą zapisu obrazu i dźwięku.
(art. 15 ust. 3 ustawy o kosztach komorniczych)

Brak opłaty

komornikowi, który podejmuje czynności poza siedzibą kancelarii i utrwala ich przebieg w sposób przewidziany w art. 8091 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego, należy się zryczałtowany zwrot kosztów związanych

z utrwalaniem oraz przechowywaniem zapisu obrazu i dźwięku, w wysokości 50

złotych, niezależnie od liczby czynności i objętości danych utrwalonych w sprawie.

 

in Inne
15. 11. 25
posted by: Super User
Odsłony: 6813

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora, Kancelaria nr III w Opolu

 

Siedziba kancelarii:

Ul. Gen. Zajączka 18/1

45-050 Opole

 

Kontakt:

tel. (fax): (077) 456-53-72

 

Email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Numer rachunku bankowego:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

48 10203668 0000 5202 0093 0305

(w tytule przelewu proszę o podanie numeru sprawy KM/KMP/KMS)

 

 

 


Adres ePUAP:  /Komornik_Opole_1/domyslna

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Gajewy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 601 554 597

 

 

 

 

 

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewy Czaplińskiej-Sikora, Kancelarii nr III w Opolu

 

Kancelaria czynna:

Poniedziałek:  8:00 - 15:00

Wtorek:        8:00 - 16:00

Środa:           8:00 - 15:00

Czwartek:      8:00 - 15:00 (dzień bez stron, przyjmowane są tylko WPŁATY)

Piątek:          8:00 - 15:00

 

Komornik przyjmuje interesantów:

Wtorek: 10:00 - 13:00

             15:00 - 16:00

 

 
Kasa czynna w godzinach pracy kancelarii.

 

 

UWAGA !!!

KOMORNIK NIE ZAMIESZCZA OBWIESZCZEŃ O LICYTACJI NA PORTALU TABLICA.PL

in Inne
15. 11. 25
posted by: Super User
Odsłony: 5661

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. (Art. 8.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U.06.167.1191 – tekst jednolity – z późniejszymi zmianami)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu - Ewa Czaplińska-Sikora jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru.


W obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Opolu Rewir Komorniczy obejmuje miasto Opole oraz obszar gmin:

 • Chrząstowice,
 • Dąbrowa,
 • Dobrzeń Wielki,
 • Komprachcice,
 • Łubniany, Niemodlin,
 • Ozimek,
 • Prószków,
 • Tarnów Opolski,
 • Tułowice,
 • Turawa,
 • Zębowice
 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship