I LICYTACJA 08-04-2020r. nr KW OP1O/00134450/2

20. 02. 24
posted by: komornik
Odsłony: 699

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00134450/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-04-2020r. o godz. 10:20 w   budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a   w sali nr  129  odbędzie się pierwsza licytacja  lokalu mieszkalnego  stanowiącegoŁ

OPIS OGÓLNY: lokal mieszkalny nr 601 położony w budynku o XII kondygnacjach przy ul. Fieldorfa 6 w Opolu, obręb Gosławice, na osiedlu im. Armii Krajowej,  dla którego  Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW OP1O/00134450/2. Z prawem własności do lokalu związany jest udział w wielkości 1678/100 000 w prawie współwłasności do działki grunty opisanej w księdze wieczystej o numerze KW OP1O/00114206/1 oraz w częściach wspólnych budynków przy ul. Emila Fieldorfa4A,4B,6,8A,8B,8C,10A,10B,12,14, Opole Majora Hubala  25A, 25 B, 27A, 27 B, 27 C, 27 D i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. Lokal o powierzchni 59,30 m 2 składa się z trzech pokoi, w tym jeden z loggią, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica numer 601 o powierzchni 1,94 m 2. Stan wykończenia przeciętny.Przeznaczenie-  zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
należącego  do dłużnika: Bolesław Silarski
położonego: 45-273 Opole, ul.Fieldorfa Emila 6/601,
     dla którego  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1O/00134450/2 


Suma oszacowania wynosi 214 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    161 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 480,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 48 10203668 0000 5202 0093 0305 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolnoprzeglądać w  Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a pok. Wydział IX Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship