OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 52279
IX Co 1293/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01-2021r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a   w sali nr  214  odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości  
należącej  do dłużnika: Grażyna Zaleska-Kilian
położonej: 48-100 Niemodlin, działka nr 112,
     dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 52279   [NKW: OP1O/00052279/0]

 Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 112 z ar. mapy 4 o pow. 0,4890 ha w Niemodlinie przy ul. Podgórnej 3
Suma oszacowania wynosi 557 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    418 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 750,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 48 10203668 0000 5202 0093 0305. Rękojmia powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym  komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a pok. Wydział IX Cywilny   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship